Shakti Taiko  Basic Workshops für Anfänger - Kalender 2017

 

1.dreamerin

Shakti Taiko Basic Workshops für Anfänger

 Kalender 2017

 

  • Samstag  04. November     2017  11:00-14:00 Uhr

   Infos: 0203 - 35 19 19 
   weitere Taiko Basic Workshops

   

  • Samstag  02. Dezember  2017  11:00-14:00 Uhr

44 

 

shakti logo
logo shakti